Esipuhe

Esimies_palkitsijana

13 esipuhe Johtamisesta ja palkitsemisesta on viime vuosina kirjoitettu Suomes-sakin paljon artikkeleita ja erilaisia kirjoja. Kuitenkaan johtamisen ja palkitsemisen yhteennivominen ei ole monestikaan onnistunut. Tämän kirjan tarkoitus on auttaa esimiehiä kaikilla organisaatio-tasoilla ja kaikenlaisissa organisaatioissa johtamaan tuloksellisesti sekä organisaatioyksiköitä että yksilöitä strategiasta johdettujen ta-voitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisöissä pitäisi olla luonnollista, että onnistuneesta suoriu-tumisesta palkitaan tavalla tai toisella. Palkitsemisesta on tullut var-sin haasteellista, koska eri ihmisiä motivoivat hyvinkin erilaiset asi-at. Aivan liian usein motivaatiosta puhuttaessa viitataan ikään ja puhutaan eri sukupolvista, X, Y ja niin edelleen. Ikä ja sukupolvi on vain yksi, itse asiassa pieni taustamuuttuja monien merkittäväm-pien joukossa. Todellisuudessa jokaisessa organisaatiossa henkilös-tö on varsin moninaista. Ihmiset odottavat työltä ja elämältä hyvin monenlaisia asioita. Yhdellä tavalla toteutettu johtaminen ja palkit-seminen ei enää toimi, jos halutaan koko henkilöstön aikaansaavan hyviä työsuorituksia. Herää kysymys, pitäisikö eri ihmisiä motivoida, johtaa ja palki-ta eri tavoin? Eihän se ole tasa-arvoista vai kuinka? Toisaalta jos ih-miset motivoituvat eri asioista ja arvostavat erilaista palkitsemista, miksi niin ei voitaisi menetellä? Totta kai kaiken tulee olla perustel-tua, avointa ja läpinäkyvää. Salailevan johtamisen ja palkitsemisen aika on jo ohi. Ainakaan se ei johda hyvään lopputulokseen sen pa-remmin yksilön kuin organisaationkaan kannalta.


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above