1 Organisaation johtamisen lähtökohdat ja haasteet

Esimies_palkitsijana

15 1 organisaation johtamisen lähtökohdat ja haasteet 1.1 Organisaation johtamisen lähtökohdat Organisaation johtamisen lähtökohdat ovat muuttuneet viime vuo-sikymmeninä itse asiassa varsin vähän. Jo yli kolmekymmentä vuot-ta Suomessakin on puhuttu tulos- ja tavoitejohtamisesta. Nyt nämä etuliitteet ”tulos” ja ”tavoite” ovat jääneet pois puheista, mutta ideo-logia on omaksuttu lähes kaikilla sektoreilla. Edelleen kuitenkin ha-vaitsee, että eräät asiantuntijaorganisaatiot sekä yksityisellä että jul-kisella sektorilla väittävät, että kyseiset johtamismallit eivät sovellu heille. Tämä vain osoittaa, että niissä ei ole mielletty, mistä oikein on kysymys. Kaikkia organisaatioita voidaan ja pitääkin johtaa tavoitteel-lisesti, niin yliopistoja, terveydenhoitoa kuin sosiaalitointa, potilas-, hyväntekeväisyys- ja ammattiyhdistysorganisaatioita. Ympäristöteki-jät ja omat sidosryhmät pitää luonnollisesti ottaa tarkoin huomioon. Vallitsevan johtamisideologian mukaan minkä tahansa organi-saation johtaminen perustuu siihen, että on määritelty toiminta-ajatus, arvot ja visio tai vastaavat. Seuraavaksi kaikkia näitä käsitel-lään hieman yksityiskohtaisemmin esimerkkien avulla.


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above