Page 16

Esimies_palkitsijana

16 esimies palkitsijana 1.1.1 Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus (missio) kertoo organisaation perustehtävän ja vastaa kysymykseen, miksi organisaatio on olemassa. Kysymys on hyvin pitkälle siitä, mitä asiakkaiden, kansalaisten tai jäsenistön tarpeita pyritään tyydyttämään. Yksityisellä sektorilla organisaation ylimmällä johdolla on yleensä suuri liikkumatila määritellä toimin-ta- ajatus. Julkisella sektorilla toiminta-ajatus voi olla jopa laissa tai asetuksessa määritelty. Taulukko 1. Esimerkkejä organisaatioiden t oiminta-ajatuksista Kone Tarjota kilpailuetua asiakkaillemme innovatiivisilla, kustan-nus- ja ekotehokkailla ratkaisuilla (hissit, liukuportaat, au-tomaattiovet), jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyk-settä. VR Group Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia ja ympäristöys-tävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluja. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla infrapalvelu-ja, jotka kattavat hankkeen koko elinkaaren. Verohallinto Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan ai-kaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi. Wärtsilä Toimitamme ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoi-mintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Samalla kehitämme yhä parempia teknologioita, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Diacor Edistämme ihmisen terveyttä ja teemme hyvän tekemisen mahdolliseksi. Kela Elämässä mukana – muutoksissa tukena. Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Sydänliitto Ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä yhteiskunnal-lisesti vaikuttava sydänterveyden edistäjä. Uudenmaan liitto Vaikutamme maakunnan menestykseen tekemällä asian-tuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä. Suunnittelemme aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympä-ristö ovat sopusoinnussa. Parannamme elinkeinojen toi-mintaedellytyksiä kestävällä tavalla.


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above