Page 20

Esimies_palkitsijana

20 esimies palkitsijana 1.1.4 Strategian määrittely ja sen haasteet Strategia on organisaation tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toi-minnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. Strategian avulla organisaatio hallitsee ympäristöä valitsemalla toimintaympä-ristönsä, sopeutumalla siihen ja muokkaamalla sitä. Organisaation hallitus on aina keskeisessä roolissa strategiatyöskentelyssä. Halli-tuksen tehtävänä on: ⬥ kyseenalaistaa strategiset olettamukset ⬥ ilmaista omistajien, jäsenten tai kuntalaisten tahto ⬥ haastaa esiin erilaisia vaihtoehtoja ⬥ hyväksyä strategia tai muuttaa sitä ⬥ rakentaa johdolle kannustava palkitsemisjärjestelmä, joka vaikuttaa strategiseen käyttäytymiseen. Monissa organisaatioissa strategiamuutosten tekeminen ei ole help-poa. Amerikkalainen johtamisguru Gary Hamel on todennut, että strategian muutoksen suurimmat esteet ovat: ⬥ muutospaineiden kieltäminen ⬥ strategiavaihtoehtojen puute ⬥ budjetoinnin (resurssien allokointi) jäykkyys. Tämä tarkoittaa sitä, että johto ei pysty vastaanottamaan kaikkia niitä muutostarpeita ja signaaleja, joita organisaation eri puolilta tulee. Toisaalta johdolle esitellään liian usein vain yksi strategiavaih-toehto, kun niitä pitäisi olla 3–4 hyvin valmisteltuina. Liian usein myös turbulentissa ympäristössä pitäydytään vuositason suunnitel-miin ja budjetteihin, vaikka ympäristössä tapahtuisi mitä. Strategisessa johtamisessa on havaittu kriittisiksi menestysteki-jöiksi seuraavanlaiset asiat:


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above