Page 22

Esimies_palkitsijana

22 esimies palkitsijana 1.1.5 Strategiset päämäärät Yleensä vasta kun organisaation toiminta-ajatus, arvot ja visio on määritelty, asetetaan organisaatiolle strategiset päämäärät. Yritys-maailmassa yleensä tavoitellaan kasvua ja/tai kannattavuutta ja an-netaan raamit esimerkiksi vakavaraisuusasteelle. Julkisella sektoril-la päämäärät yleensä ovat erilaiset, esimerkiksi riittävät ja tasokkaat palvelut, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, vaikuttavuus ja niin edelleen. Organisaation strategiset päämäärät voidaan jakaa neljään eri ryhmään: ⬥ taloudelliset tavoitteet ⬥ ulkoisen tehokkuuden tavoitteet ⬥ sisäisen tehokkuuden tavoitteet ⬥ kehittämistavoitteet. Taloudellisilla päämäärillä tarkoitetaan sitä, että taloudellinen me-nestyminen on määritelty jollakin mittarilla mitattavaksi, esimer-kiksi sijoitetun pääoman tuotto, liikevoittoprosentti ja niin edel-leen. Ulkoisen tehokkuuden tavoitteet on useinkin määritelty markkinaosuustavoitteena tai asiakaslähtöisyydellä. Sisäisen tehok-kuuden tavoitteet liittyvät yleensä prosessien kehittämiseen ja tuot-tavuuden parantamiseen. Kehittämistavoitteet liittyvät useimmiten tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tuote- ja palvelukonseptien ke-hittämiseen ja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kone Oyj Kone Oyj on määritellyt kehitysohjelmat, jotka tukevat yhtiötä stra-tegisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kehitysohjelmat ovat seuraa-vat: Paras asiakastyytyväisyys: Parannamme palveluamme ja vies-tintäämme asiakkaillemme kehittääksemme asiakasuskollisuutta. Huippuammattilaisten tiimi: Varmistamme, että meillä on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä.


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above