Page 10

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

10 johtaja, uusi tehtävä , 100 päivää Kirja koostuu viidestä teemasta: 1. Tunne itsesi 2. Tutustu odotuksiin 3. Rakenna yhteys 4. Valmista muutokseen 5. Näytä suunta. Nämä teemat olen valinnut tukeutuen Center for Creative Lea-dershipin tekemään kansainväliseen tutkimukseen (HBR, 2005), jonka mukaan kaksi viidestä toimitusjohtajasta epäonnistuu en-simmäisen 18 kuukauden aikana. Syynä ei tutkimuksen mukaan ole niinkään johtajien puutteellinen osaaminen tai kokematto-muus, vaan heidän johtamistyylinsä yhteensopimattomuus orga-nisaation eri sidosryhmien odotusten kanssa. Omistaja odottaa yhtä, hallitus toista, johtoryhmä kolmatta, henkilöstö neljättä ja itse kulttuuri tiedostettuine ja tiedostamattomine uskomuksineen viidettä johtamistyyliä puhumattakaan organisaation ulkoisista sidos ryhmistä. Tehokasta etenemistä haittaavaksi esteeksi on osoittautunut myös sisäisten yhteistyösuhteiden rakentamisen vähättely. Uusi in-nostunut toimitusjohtaja lähtee usein liikkeelle markkinatilanteen ja yrityksen tuotteiden ymmärtämisestä ja verkostojen rakentami-sesta niin asiakkaisiin kuin sijoittajiin. Tämä on toki tärkeää, mutta jos se tehdään sisäisten yhteistyösuhteiden kustannuksella, jää vah-van perustuksen rakentaminen helposti puolitiehen. Uuden toimitusjohtajan valintaan liittyy paljon odotuksia. Usein odotetaan muutosta. Mikä tuo odotettu muutos sitten on, siitä uu-den johtajan on syytä ottaa selvää. Jos toimitusjohtaja ei ole tietoi-nen eri sidosryhmien odotuksista, erityisesti omistajien ja hallituk-sen, kasvaa epäonnistumisen riski merkittävästi. Lisäksi kokemukset ja tutkimukset kertovat, että uusien toimitusjohtajien herkkyys ha-vaita tehtyjen muutosten vaikutuksia on usein riittämätön. Intoa uhkuen he vievät muutosta eteenpäin pysähtymättä keskustele-maan, havainnoimaan ja kuuntelemaan herkällä korvalla, miten se vaikuttaa ympärillä oleviin toimijoihin.


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above