Page 23

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

23 tunne itsesi ta sinulle johtajana, jotta se välittyy totena muille. Johtajan on tär-keää toimia esimerkkinä, olla se muutos, mitä hän on edistämässä. Toimia joka päivä, joka hetki kuin tulevaisuus olisi jo täällä. Edus-tamasi organisaation kulttuuri tulee ennen pitkää heijastamaan si-nun tapaasi olla johtaja – pidä siis huoli siitä, että opit sen tunte-maan. Huomisen johtajuus on täällä tänään. Johtajuus on asiantuntijuutta. Samalla tavalla kuin tietyn alueen erityisosaaja tietää omat vahvuutensa ja osaamisensa, samalla ta-valla johtajan on syytä pysähtyä tutkimaan itseään ja sitä, mitä elä-mä on opettanut. Tämä edellyttää paitsi rehellisyyttä itselleen, niin myös avoimuutta ottaa vastaan ympäristön antamaa palautetta. Paljon puhutaan niin sanotusta toimitusjohtajataudista (CEO-di-sease), joka tarkoittaa sitä, että mitä ylempänä organisaatiossa olet, sitä vähemmän rehellistä palautetta saat itsesi tai organisaatiosi toi-minnasta. Meillä ihmisillä on taipumus mielistellä meitä organisa-torisesti ylemmällä tasolla olevia ja kaunistella tietoja, joita viem-me johtajan eteen. Näin ollen johtaja on saattanut elää vuosikaudet tyhjiössä ja rakentaa rauhassa omaa, usein erheellistäkin, käsitystä omasta itsestään ja toimintansa vaikutuksista muihin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan (lähde: Daniel Goleman, ”Resonant Leader”) johtaja selittää 50–70 prosenttia organisaation ilmapiiristä ja tunneilmastosta. Ilmapiiri puolestaan selittää 20–30 prosenttia liiketoiminnan tuloksista. Ei siis todellakaan ole aivan yh-dentekevää, millainen on sinun johtamistyylisi. Johtaminen vapaut-taa voimavaroja organisaatiosta, mutta ennen kaikkea se vapauttaa voimavaroja sinusta johtajana. Kun todella pysähdyt kysymään sinul-le tässä jaksossa esittämäni kysymykset ja kuuntelet huolella saamasi vastaukset, alat nähdä, millaisille voimavaroille oma johtajuutesi ra-kentuu. Tavoitteena on kirkastaa sinun johtajuutesi punainen lanka. Elämän opit Omaan johtamistyyliin tutustumisen ja punaisen langan hahmot-tamisen voit aloittaa katsauksella menneeseen. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta siitä voi oppia. Uuden roolin kynnyksellä on luon-


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above