Johdanto

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

9 JOHDANTO Kirjoitan tämän kirjan intohimosta ja eletystä elämästä. Tarkoituk-seni ei ole viisastella, vaan herätellä. Kirjan tarkoituksena on puhutella sinua uudessa roolissasi aloit-tava johtaja. Ensisijaisesti sinua, joka tulet tehtävään talon ulko-puolelta ja otat vastuullesi organisaation toimitusjohtajuuden. En kuitenkaan ole unohtanut sinua, joka tulet talon sisältä tai otat vas-tuullesi toisenlaisen johtajan tehtävän. Kirja auttaa sinua, olet sitten millä toimialalla tahansa tai minkä kokoisessa yrityksessä tahansa. Oma kokemukseni henkilöstöjohtajana on keskisuurista ja suuris-ta yrityksistä ja coachina olen kulkenut myös pienten yritysten joh-tajien rinnalla. Kirjasta hyötyvät myös uutta johtajaa rekrytoivat ja häntä tukevat tahot, kuten omistajat, hallitukset, suora haku- ja rek-rytointikonsultit, HR-ammattilaiset, coachit ja mentorit. Kirja an-taa eväitä kaikille johtajan ammatillisesta ja henkilökohtaisesta ke-hittymisestä kiinnostuneille. Kirjassa on vain vähän lähdeviitteitä, sillä se on pääsääntöises-ti kokemuksellinen teos omista ja muiden tarinoista. Se, mitä olen nähnyt, kuullut, lukenut, oppinut ja oivaltanut on tullut eläväksi omien kokemusteni kautta. Nyt on aika jakaa niin omat kuin haas-tattelemieni johtajien näkemykset ja kokemukset sinun tueksesi. Kirjassa on runsaasti kysymyksiä, jotka auttavat sinua eteenpäin. Kysymykset kumpuavat kokemuksestani johdon coachina. Ne tar-joavat sinulle portin uusiin oivalluksiin tai vanhojen oivallusten vahvistamiseen.


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above