Page 14

Kulttuuristrategia_2

14 KULTTUURISTRATEGIA 2 ovat tietoisesti rakentaneet ja johtavat yrityskulttuuriaan. Ilman johtamista kulttuuri on tyypillisesti orgaaninen, historian ja te-kemisten kerrostama mosaiikki ilman liiketoimintaa edistävää teemaa ja tavoitetilaa. Yrityskulttuuri ON parhaiden työpaikkojen strategia. Nimi-tämme yrityksen kokonaisvaltaista johtamista sen kulttuurin avulla kulttuuristrategiaksi. Tämä kulttuuristrategianäkökulma muuttaa radikaalisti ajat-teluamme sekä johtamisesta että strategiatyöstä. Ensinnäkin johtamiskoulutus on perinteisesti keskittynyt yk-silöominaisuuksien koulimiseen. Niin ikään johtamiskirjalli-suudessa johtamista on tarkasteltu – ja tarkastellaan edelleen – pitkälti johtajan persoonan tai henkilökohtaisen johtamistyylin perusteella. Esimerkiksi Arto Hiltunen raportoi omakohtaisen johtamistilinpäätöksensä Johtamisen taito -teoksessaan johta-mistyylien pohjalta. Niin ikään Maiju Lehden ja Pirjo Pynnösen Lupa johtaa – persoonallisia tarinoita -kirjan johtajien tulkinnat omasta johtajuudestaan vahvistavat myyttiä johtajuudesta luon-teenominaisuutena. Nämä ovat arvokkaita ja hyvin kiinnostavia puheenvuoroja, joita tarvitaan, mutta on tarpeen tehdä ero persoonajohtamisen ja kulttuuristrategian radikaalisti erilaisten lähestymiskulmien väliin. Kulttuuristrategia ei nimittäin ole riippuvainen johta-jan persoonasta tai johtamistyylistä. Johtamistyylit esimerkik-si H&M:n myymälöissä, suomalaisessa ohjelmistotalo Vincitissä ja globaalin muoviputkivalmistaja Pipelifen Suomen-tehtaissa poikkeavat toisistaan. Jokaista johdetaan siitä huolimatta kult-tuuristrategian pohjalta. On mielenkiintoista, että toimitusjohtajan vaikutus yrityk-sen tulokseen on osoitettu varsin rajalliseksi muun muassa toi-mitusjohtajavaihdoksia tarkastelevissa tutkimuksissa. Parhaissa työpaikoissa näemme silti hyvin usein vaikutusvaltaisia toimi-tusjohtajia, jotka ovat kääntäneet murheellisen liiketoiminnan menestykseksi, kasvattaneet yrityksiään monin verroin kilpai-lijoitaan nopeammin, uudistaneet koko alansa toimintatapoja ja onnistuneet taantumassakin lisäämään markkinaosuuttaan ja


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above