Page 16

Kulttuuristrategia_2

16 KULTTUURISTRATEGIA 2 rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Pelkän karismaattisen persoo-nansa ja johtamistyylinsä ansiosta he eivät saa näitä merkittäviä tuloksia ja muutoksia aikaan, vaan ne ovat seurausta siitä, että he johtavat organisaatiotaan yrityskulttuurin pohjalta. On selvää, että kulttuuri on vaikutuksiltaan persoonajohtamista vahvempi johtamistapa. Toiseksi yritysten strategiatyötä tarkasteltaessa on selvää, että sen suurin haaste on edelleen strategian toteuttamisessa. Esimerkiksi Saku Mantereen, Kimmo Suomisen ja Eero Vaaran toimittamassa artikkelikokoelmassa Toisinajattelua strategises-ta johtamisesta nostetaan kriittisesti esiin perinteinen, hierark-kinen strategiatyön malli, jossa joh-to vastaa strategian sisällöstä ja sitten jalkauttaa sen organisaatiossaan yl-häältä alaspäin. Tällaisen strategian tilalle kirjoittajat tarjoavat dialogis-ta lähestymistapaa. Siinä henkilöstö ja johto muodostavat strategiaproses-sin erilaisia näkökulmia ja tulkintoja vaihtamalla. Perinteiset strategian to-teutuksen ongelmat ohitetaan, koska strategian suunnittelua ja toteutusta ei enää eroteta toisistaan. Kulttuurin ja strategian väliin ei jää tilaa risti-riidoille. Se, miten asiat on tapana tehdä, on tapa, joka myös toteuttaa strategiaa. Yrityskulttuurin ja strategian saumaton yhteiselämä mullistaa strategiatyön. Kulttuuristrategian myötä strategiatyössä päästään jopa askel pidemmälle. Dialogi on toki myös parhaiden työpaikkojen kult-tuurin ydintä. Dialogisen strategian suunnittelun lisäksi strate-gian toteutumista parhaissa työpaikoissa edesauttaa, että se pi-detään tiiviisti kulttuurissa kiinni. Kulttuurin ja strategian väliin ei jää tilaa ristiriidoille. Se, miten asiat on tapana tehdä, on tapa, joka myös toteuttaa strategiaa. Yrityskulttuurin ja strategian sau-maton yhteiselämä mullistaa strategiatyön. Tämä on kirja kulttuuristrategiasta käytännössä. Siksi kirjan suurin painoarvo on annettu sen toisessa osassa esitetyille, in-nostaville yrityskulttuuritarinoille. Kirjan ensimmäisessä osassa kulttuuristrategia pohjustetaan ensin käsitteellisesti ja johdolle tarjotaan työkalut yrityskulttuurin rakentamiseen ja johtamiseen.


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above