Rajamäen talon historia

rajamaki_kylakirja

miltään suunnalta Rajamäkeä eikä sitä yritäkään, vaan kyse on kansanperinteessä tavallisesta valikoimasta paikannimiä, jotka on helppo muistaa runon tapaisena rimpsuna alkusoinnun ja tavurytmin perusteella: Pinni Pentti Periäinen, Hyvämäki Hyyppärä, Vääräkallio ja Loppu Kaikki nämä olivat vanhan jakamattoman Hyvinkään kylän tiloja. Hyyppärä, Vääräkallio ja Loppu jäivät Hy-vinkään itsenäistyessä vuonna 1917 sen puolelle, ei kauaskaan Nurmijärven rajasta. Muut näistä ovat edel-leen olemassa tai ainakin talon paikka on tiedossa, paitsi että Penttiä ei ole ollut enää aikoihin, eikä sen sijaintiakaan tarkkaan tunneta. ”Jossain Pinnin ja So-fianbergin välillä” sen on mainittu olleen. Siksi nimi on jo alkanut hämärtyä muodoltaan ja saanut Pinnin nimestä tartuntaa. Jotkut nimittäin aloittavat hoke-man: ”Pinni Penni Periäinen”. Sen hävinneen Pentin talon nimi sisältynee nykyisissäkin kartoissa näkyviin luontonimiin Pentinsuo ja Pentinsuonmäki, jotka ovat juuri ja juuri Nurmijärven puolella lähellä Sofiebergiä, joka kuitenkin kuuluu Hyvinkääseen. Hyvinkään kylään uudistiloja syntyi kaikkiaan 20; muut ovat nyt Hyvinkään kaupungin alueella, mut-ta Nurmijärven puolella niistä on kuusi, nimittäin Ra-jamäki, Kylänpää, Hyvämäki, Periäinen, Tirmu ja Pinni. Kirkonkylän pohjoispuolen uudistiloiksi perustettiin Urttila (torppana 1777), Björkbacka eli Koivumäki (torppana 1773), Ylisjoki/Ylösjoki (torppana 1772) ja Matku (torppana 1770) sekä Jussila, joka oli alkuaan Matkun torppa vuodesta 1777. Nämä viisi kruunun uudistaloa ja niistä erote-tut tilat muodostavat nykyisen virallisen Uudenkylän, joka perustettiin 1930-luvun lopussa, vaikka Uusikylä olikin tällä nimellä tunnettu epävirallisena osana Kir-konkylää ainakin jo 1700-luvun lopulta lähtien. Uu-teenkylään kuului 1800-luvun lopussa seitsemän taloa ja kymmenkunta torppaa. Tiedossa ei ole, miksi viralli-seen Uuteenkylään ei erotettu Kirkonkylästä kuiten-kaan kaikkia noita 1800-luvun taloja ja torppia. Silti yleisessä kielenkäytössä Uudenkylän alue on vielä ny-kyisin laajempi kuin virallinen maarekisteriin merkit-ty Uusikylä. Mahdollisesti syynä on ollut se, että Nur-mijärven seurakunnan alueita, entisiä ns. Pappilan maita, ei haluttu niiden historian takia erottaa Kirkon-kylästä. Ne ovat Pappilan torpista itsenäistyneitä tilo-ja. Uudenkylän uudistaloista kaikki nykyisen Ra-jamäen puoleiset olivat siis olleet olemassa torppina jo ennen vuotta 1794, jolloin Kirkonkylässä isojako to-teutettiin. Rajamäen Uudenkylän puoleinen asutus on vanhempaa kuin Hyvinkään kylän, jossa isojako tosin toimitettiin jo 1782, ja sen seurauksena kruunun uu-distilat muodostettiin kylän laajoihin takametsiin. Asutus alkoi Hyvinkään kylän puolella kuitenkin pys-tymetsästä, lukuun ottamatta Hyväämäkeä, jota oli viljelty Jurvan talon torppana jo ennen isoajakoa. Kai-kista kruunun uudistiloista on sittemmin lohkottu uusia itsenäisiä tiloja, monet niistäkin ensin torppina. Näiden kylien, Hyvinkään, Kirkonkylän ja Uudenkylän, alueelle syntyneiden tilojen perustamisesta alkoi ny-kyisen Rajamäen seudun asutus. Rajamäki-nimistä maarekisterikylää ei vieläkään ole. Koko seutukuntamme tärkeimmäksi vanhaksi tilaksi on katsottava nimensä tähden Rajamäki-niminen maalaistalo, jonka rakennukset sijaitsevat lähes kah-den kilometrin päässä nykyisen taajaman keskustasta pohjoiseen. Rajamäen tila on yksi niistä kahdestakym-menestä, jotka perustettiin vuoden 1782 joulukuussa silloisen Nurmijärven pitäjän laajaan Hyvinkää-nimi-seen kylään. Nämä tilat muodostettiin Ruotsin valtion määräyksestä niin kutsutusta kruunun liikamaasta. Se oli kyläyhteisöjen ulkopuolelle jäänyttä asumatonta aluetta, kun kruunun virkamiehet olivat ensin määrit-täneet kunkin kylän alueen ja rajat. Kun Hyvinkään tehdaskylä ja asemanseutu oli-vat 1900-luvun alkupuolella kovin omavaraisia ja riip-pumattomia Nurmijärven kirkonkylästä ja muusta pi-täjästä, nousi siellä yhä vahvempana pyrkimys itse-näistyä kokonaan ja erota Nurmijärvestä. Monien vai-heiden


rajamaki_kylakirja
To see the actual publication please follow the link above