Page 113

shem_fi

24. TYÖSUOJELUVASTUUN JAKAUTUMINEN Työntekijä Työntekijä on sitoutunut työsopimuksessa tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Vastuu ja velvollisuudet: Työntekijä vastaa siitä, ettei hän toiminnallaan tai laiminlyönnillään aseta itseään tai työtovereitaan vaaralle alttiiksi tai tuota terveydellisiä haittoja. työntekijän on noudatettava työturvallisuuslakia, sen nojalla annettuja mää- räyksiä ja muita lainsäädännön määräyksiä työntekijän on noudatettava työpaikalla annettuja työsuojeluohjeita ja -määräyksiä sekä käytettävä tapaturman ja terveyden haitan estämiseksi määrättyjä suojavälineitä työntekijän on noudatettava työssä tarpeellista varovaisuutta työntekijän on ilmoitettava esimiehelle viipymättä käytössään tai hoidettavanaan olevissa koneissa, laitteissa tai työvälineissä ilmenneistä vioista tai puutteista, joista saattaa aiheutua vaaraa. Mahdollisuuksien mukaan vaara on poistettava ennen ilmoituksen tekemistä. työntekijä ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä suojalaitteita tai ohje- ja varoitusmerkintöjä työntekijän on ilmoitettava esimiehelle henkilökohtaisten suojavälineiden vioista ja puutteista työntekijä ei saa kohdistaa muihin häirintää eikä epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa Työntekijän oikeus pidättäytyä tekemästä työtä (TTurvL 738/2002 23 §) Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa. 113


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above