Page 14

shem_fi

3. TELAKKATYÖ JA TERVEYS Työhyvinvointi Työhyvinvointiin vaikuttavat sosiaaliset (esim. ihmissuhteet, yksintyöskentely) ja fyysiset työympäristöön liittyvät tekijät (esim. tilat, koneet, valaistus, lämpötila, melu). Hyvässä työympäristössä henkilö voi saada tarvittaessa apua työtovereiltaan ja esimiehiltään. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi. Henkinen tai fyysinen väkivalta tai sen uhka heikentävät ilmapiiriä ja laskevat motivaatiota. Häirintään pitää siis puuttua. Vastuu kuuluu kaikille, mutta viime kädessä konflikteihin puuttuminen on esimiehen tehtävä. Henkinen hyvinvointi parantaa niin yksittäisen työntekijän ja kuin koko työyhteisön tehokkuutta. Näin työyhteisöön syntyy kehitystä edistävä me-henki ja tuottavuus sekä työilmapiiri paranevat. Lisäksi se vähentää sairaspoissaoloja, toiminnan häiriöitä ja henkilöstön vaihtuvuutta. Tiimeissä työskenneltäessä jokainen tiimin jäsen kantaa vastuuta työtehtävän onnistumisesta. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja määrään. Liian pieni työmäärä laskee työmotivaatiota ja liian suuri työmäärä aiheuttaa stressin kautta omat ongelmansa. Työntekijä, jonka työ on mitoitettu ja järjestetty hyvin, tuntee itsensä tarpeelliseksi ja ymmärtää oman työnsä merkityksen kokonaisuudessa. Hän haluaa tehdä työtä ja tuntee hallitsevansa työnsä ja haluaa oppia uutta ja kehittyä työssään. Työ tuntuu haastavalta, mutta sujuvalta. 14 Esimiehen on oltava selvillä työntekijän työkyvystä ja ryhdyttävä ajoissa työkykyä turvaaviin toimiin. Tarvittaessa esimies voi pyytää apua työterveyshuollosta tai muilta asiantuntijoilta. Työpaikan menettelytavoista sairauspoissaoloihin liittyen on sovittava työnantajan, henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kesken. Ihmisten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat usein käytännönläheisiä, eikä niihin vaikuttaminen aina vaadi suuria panostuksia. Sisäisen yhteistyön puute on usein työolojen kehittämisen esteenä. Yhteistyön ja kommunikaation parantaminen ja avoimempi asenne voivat jo itsessään parantaa hyvinvointia työpaikalla. Työhyvinvoinnin ja työympäristön hyväksi voidaan tehdä paljon. Joskus riittää pelkkä tietoisuus siitä, mitkä tekijät kuormittavat ihmismieltä. Hyvät ja luotettavat ystävät ja työtoverit ovat tärkeitä. Terveelliset elintavat, harrastukset, riittävä lepo ja liikunta auttavat ottamaan etäisyyttä arkipäivän ongelmiin.


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above