6. Riskien arviointi

shem_fi

6. RISKIEN ARVIOINTI 6. Riskien arviointi Riskien arviointi on työssä esiintyvien vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistamista ja niiden merkityksen arviointia. Riskien arvioinnin avulla suunnitellaan ja priorisoidaan tapaturmia ehkäisevät toimenpiteet. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään ja tunnistamaan työstä, työtilasta tai muusta työympäristöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Tunnistetut vaara- ja haittatekijät pitää poistaa, tai riski pitää pienentää mahdollisimman alhaiselle tasolle. Vaaratekijöiden merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle on arvioitava. Riskien arviointi kannattaa tehdä jo suunnitteluvaiheessa, koska tällöin parannusten toteuttaminen on helpointa ja taloudellisinta. Jokaisen tulee tunnistaa omaan työhönsä liittyvät vaarat ja tehdä henkilökohtainen riskien arviointia päivittäin ennen työnsä aloittamista. Tähän ei mene kauan. Esitä itsellesi muutama kysymys. Onko minulla tarvittavat ohjeet, riittävä tieto ja taito, oikeat ja tarvittavat työkalut? Voiko joku mennä pieleen, mikä, miten ja mitkä voivat olla seuraukset? Kuinka välttyä vahingolta? Riskien arvioinnin perusteella voi päättää työn aloittamisesta tai keskeyttämisestä, kunnes työn turvallinen suorittaminen on varmistettu. Systemaattiseen riskien arviointiin on olemassa monia erilaisia menetelmiä ja ohjelmia. Tässä kirjassa esitellään yksinkertainen malli riskin arvioinnin toteuttamiseen yrityksessä. Riskien arvioinnin suunnittelu Riskin arviointi aloitetaan suunnittelulla, jossa määritellään arvioinnin tavoite ja aikataulut, kootaan arviointiryhmä ja lähtötiedot sekä valitaan käytettävä arviointimenetelmä. Arviointi toteutetaan ryhmätyönä. Työryhmän kokoamisessa noudatetaan PAT-periaatetta eli ryhmään kuuluu Päättäviä, Asiantuntevia ja Toteuttavia henkilöitä. Ryhmälle on nimettävä vetäjä, jonka vastuulla on arvioinnin koordinointi. Suunnitteluvaiheessa on hyvä rajata arvioinnin kohde huolella esimerkiksi työtehtävien, työtilojen, osastojen tai rakennusten mukaisesti. Ennen arvioinnin aloittamista on huolehdittava myös arviointiin osallistuvan ryhmän koulutuksesta. 17


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above