Page 18

shem_fi

6. RISKIEN ARVIOINTI 18 Vaarojen tunnistaminen Vaaratekijöiden tunnistamisessa auttaa tarkistuslistojen käyttö. Tällöin selvitetään esiintyykö tarkasteltavassa työssä tarkistuslistalla lueteltuja vaaratekijöitä. On myös mietittävä, mitä muuta työssä voisi sattua. Esimerkkejä tarkistuslistoista: - fysikaaliset vaaratekijät - tapaturman vaarat - kemialliset ja biologiset vaaratekijät - fyysinen kuormittuminen - henkinen ja sosiaalinen kuormittuminen. Vaarojen tunnistamisessa on huomioitava jo toteutuneet vaarat (aikaisemmin sattuneet läheltä piti –tilanteet ja tapaturmat) ja mahdolliset vaaratekijät, jotka eivät ole aiheuttaneet vahinkoja, mutta voivat johtaa tapaturmaan tai terveyden heikentymiseen. Vaaratekijöiden kriteereinä käytetään lainsäädännön vaatimuksia ja yleisesti hyväksyttyjä hyviä käytäntöjä. Tässä kirjassa käsitellään telakka- ja offshoreteollisuudelle tyypillisiä vaaratekijöitä. Valittu arviointikohde tai työtehtävä käydään läpi järjestelmällisesti. Vaaratekijöiden tunnistamisessa on otettava huomioon henkilöstö, jolla on pääsy työpaikalle. Tavanomaisten toimintojen lisäksi on tunnistettava epätavalliset toiminnot eli hätä- ja poikkeustilanteet. Riskin suuruuden arviointi Löydetyille vaaratekijöille arvioidaan vaaran suuruus seurausten ja vaaran todennäköisyyden perusteella. Tarkoituksena on löytää lukuisten vaaratekijöiden joukosta kriittisimmät vaaratekijät terveyden ja turvallisuuden kannalta. Tällöin tarvittavat toimenpiteet ja resurssit voidaan kohdistaa oikein. Riskin suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon myös nykyinen varautuminen, jolloin riski saattaa jo olla hallinnassa, eikä uusia toimenpiteitä tarvita. Vaaratilanteen seurauksia ja niiden todennäköisyyttä voidaan arvioida kolmiportaisella asteikolla. Apuna käytetään seuraavalla sivulla olevaa riskitaulukkoa. Riskitaulukossa riski on suurimmillaan sietämätön (5 välittömästi korjattava riski) ja pienimmillään merkityksetön (1).


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above