19. Kestävä meriteollisuus

shem_fi

19. KESTÄVÄ MERITEOLLISUUS 19. Kestävä meriteollisuus Kestävä meriteollisuus kuvaa toimialan yritysten vastuuta toimintansa aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tässä kappaleessa käsitellään materiaali- ja energiatehokkuutta, jätehuoltoa, maaperän, ilman ja vesistöjen suojelua sekä kemikaaleja. Tavoitteenamme on tarjota meriteollisuuden asiakkaille ympäristön kannalta tehokkaita ratkaisuja ja edistää osaltamme toimijoiden kilpailukykyä sekä toimintakustannusten minimoimisella että uusien innovatiivisten ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden tuotteiden kehittämisellä. Kehitämme jatkuvasti toimintamme ympäristösuojelun tasoa sekä energiatehokkuutta. Sekä tuotteiden että tuotantoprosessien ympäristövaikutusten minimoiminen on merkittävä osa meriteollisuuden eri toimijoiden jokapäiväistä toimintaa. Se on kilpailutekijä ja osa toiminnan ja tuotteiden kokonaislaatua. Kaikkien yritysten odotetaan nykyään täyttävän ympäristöasioissa lainsäädännön edellyttämä perustaso. Telakkatoiminta on ympäristöluvanvaraista, ja lupaehtojen ja lainsäädäntövaatimusten täyttymisen varmistaminen edellyttää ympäristövaikutusten seurantaa ja toiminnan jatkuvaa parantamista. Ympäristövastuullisella toiminnalla ei välttämättä erotuta muista yrityksistä, mutta ympäristönsuojelun laiminlyömisellä erotutaan sitäkin enemmän. Ympäristöön kohdistuvat yllättävät päästöt ovat poikkeamia normaalista laadusta. Ne merkitsevät yleensä ympäristön pilaantumisriskin lisäksi myös tuntuvia lisäkustannuksia sekä heikentävät yrityksen mainetta vastuullisena toimijana. Olemme keskeisessä asemassa vaikuttamassa tuotteidemme koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Tuotantoprosessin aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoimisen lisäksi, suunnittelulla ja hankinnoilla pystymme vaikuttamaan tuotteen ympäristövaikutuksiin; energiatehokkaalla suunnittelulla ja ympäristöystävällisten materiaalien valinnoilla luodaan asiakkaalle kestävän kehityksen mukaista lisäarvoa sekä taloudellisesti että ympäristötietoisten asiakkaiden keskuudessa. 90


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above