20. Kemikaalit

shem_fi

20. KEMIKAALIT 20. Kemikaalit Teollisuudessa esiintyy laaja kirjo erilaisia kemikaaleja, joiden ominaisuudet, vaarallisuus ja vaaratekijöiltä suojautuminen vaihtelevat. Kemikaalit voivat olla terveydelle tai ympäristölle haitallisia, tai palo- ja räjähdysvaarallisia. Kemikaalien vaarallisuus riippuu ominaisuuksien lisäksi myös käyttötavoista ja –määristä. Kemikaalien käyttöön liittyvät riskit ja niille altistumisen vaikutukset näkyvät usein viivästyneinä vasta pitkään jatkuneen altistumisen seurauksena. Tämän vuoksi käytettävien kemikaalien tunteminen ja vaikutuksilta suojautuminen on erityisen tärkeää. Jokaisen työntekijän on käytävä käyttämänsä kemikaalin käyttöturvallisuustiedote läpi esimiehensä kanssa ja varmistauduttava asianmukaisista suojauksista, käsittelytavoista ja ensiaputoimista. Tyypillisten telakoilla käytettävien kaasujen ominaisuuksia on esitetty seuraavassa: Asetyleeni Puhdas asetyleeni on väritön, hajuton, erittäin helposti syttyvä kaasu. Asetyleenin haju on valkosipulimainen johtuen sen sisältämistä epäpuhtauksista (rikkivety, arsiini, fosfiini). Asetyleeni on hieman ilmaa kevyempää ja nousee ylöspäin. Asetyleeni on voimakas pelkistin ja se reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Happi Happi on väritön ja hajuton, hieman ilmaa raskaampi kaasu. Turvallisuussyistä yleensä käytössä on hajustettu happi (dimetyylisulfidi). Happi ei ole syttyvää, mutta se ylläpitää palamista ja lisää tulipalon voimakkuutta. Kaasumainen happi reagoi kiivaasti monien kemikaalien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Hapen vuoto aiheuttaa syttymisvaaran erityisesti suljetuissa ja ahtaissa tiloissa. Hapen kyllästyttämät vaatteet ja materiaalit syttyvät helposti. Nestekaasu Nestekaasut ovat kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, jotka varastoidaan ja kuljetetaan nesteytettyinä kaasupulloissa ja -säiliöissä. Nestekaasut ovat erittäin helposti syttyviä. Vuodossa muodostuva nestekaasun ja ilman seos on ilmaa raskaampi ja painuu siksi lattian tai maanpinnan läheisyyteen kerääntyen esimerkiksi kuoppiin, poteroihin ja tankkeihin. Kun aine vuotaa nestemäisenä, kaasupisarat ja ilman tiivistyvä vesihöyry tekevät kaasupilvestä osittain näkyvän. Syttyvä alue voi ulottua näkyvän sumupilven ulkopuolelle. Kun aine vuotaa kaasumaisena, kaasupilvi on näkymätön. 96


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above