Page 99

shem_fi

20. KEMIKAALIT 20.3 Kemikaaliluettelo Kemikaalilainsäädännön mukaan jokaisella yrityksellä on oltava luettelo käyttämistään kemikaaleista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaaliluettelossa on esitettävä vähintään kemikaalin kauppanimi, lyhyt kuvaus tuotteesta ja sen varoitusmerkinnät. 20.4 Kemikaalien käsittely Käyttäjän tulee aina tutustua pakkauksessa oleviin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Kaikissa säiliöissä ja astioissa, joissa kemikaaleja varastoidaan tai säilytetään, on oltava merkittynä aineen kauppanimi ja varoitusmerkit. Astioiden ja säiliöiden tulee olla tarkoitettu kyseisen aineen säilytykseen tai käyttöön. Mikäli kemikaali siirretään pois alkuperäisestä astiasta, merkinnät on siirrettävä myös uuteen astiaan. Ympyröi varoitusmerkki! / Circle the warning signs! / ZakreĞl kólkiem znaki ostrzegawcze! / Röngasta ohumärk! / Oɛɨɡɧɚɱɶɬɟɤɪɭɠɤɨɦɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟɡɧɚɤɢ! Aineen nimi/Chemical Name/Nazwa substancji chemicznej/ɇɚɡɜɚɧɢɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚ _______________________________________________________________________________ Päivämäärä/ Date / Kuupäev / Data / Ⱦɚɬɚ Yritys / Company Name / Firma / Nazwa firmy / ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɮɢɪɦɵ _______________________________ ____________________________________________________ Varmista kemikaalin käyttö- ja suojautumisohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta! Check protection instructions in the Material Safety Data Sheet! Kontrolli kasutus ja ohutus nõuded ohutuskaardist! SprawdĨ instrukcje dot. Ğrodków ochronnych w Kartcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej! ɉɪɨɜɟ ɪɶɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɫɪɟɞɫɬɜɡɚɳɢɬɵɜɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬe ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Esimerkki astiatarrasta Missään tilanteessa maaperään, vesistöön tai viemäriin ei saa päästää kemikaaleja. 99


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above