Page 99

shem_ru

20. XИМИКАТЫ 20.3. Список химикатов В соответствии с законом о химикатах у каждого предприятия должен быть список используемых химикатов и паспорт безопасности этих веществ. Как минимум, список должен включать: торговое название и краткое описание товара, а также предупредительные знаки. 20.4. Использование химических веществ Работник всегда должен внимательно ознакомиться и следовать инструкциям, указанным на упаковке продукта. На всех контейнерах и ёмкостях, в которых содержатся или хранятся химикаты, должны быть торговые названия продуктов и соответствующие предупреждающие этикетки. Контейнеры и ёмкости должны быть предназначены для хранения или использования данных химикатов. Если химикат помещается в новый контейнер, убедитесь в том, что контейнер имеет соответствующую маркировку. Ympyröi varoitusmerkki! / Circle the warning signs! / ZakreĞl kólkiem znaki ostrzegawcze! / Röngasta ohumärk! / Oɛɨɡɧɚɱɶɬɟɤɪɭɠɤɨɦɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟɡɧɚɤɢ! Aineen nimi/Chemical Name/Nazwa substancji chemicznej/ɇɚɡɜɚɧɢɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚ _______________________________________________________________________________ Päivämäärä/ Date / Kuupäev / Data / Ⱦɚɬɚ Yritys / Company Name / Firma / Nazwa firmy / ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɮɢɪɦɵ _______________________________ ____________________________________________________ Varmista kemikaalin käyttö- ja suojautumisohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta! Check protection instructions in the Material Safety Data Sheet! Kontrolli kasutus ja ohutus nõuded ohutuskaardist! SprawdĨ instrukcje dot. Ğrodków ochronnych w Kartcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej! ɉɪɨɜɟ ɪɶɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɫɪɟɞɫɬɜɡɚɳɢɬɵɜɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬe ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Пример этикетки Ни в коем случае нельзя допускать утечки химикатов в почву, воду или канализацию. 99


shem_ru
To see the actual publication please follow the link above