Page 20

Talolla_tavataan

Pyhäkosken voimalaitostyömaa marraskuussa 1947. ValokuVa Foto roos. Fortum oy / lEPPiniEmi. Voimalaitostyömaiden rakentajat ja Oulujoki Oy:n henkilökunta muuttivat myös paikkakunnan po-liittisia 18 voimasuhteita. Muhoksen sosialidemo-kraattien vahvimmaksi tukialueeksi muotoutui Leppiniemen alue. Yhdyskunnassa sosialidemo-kraatit ja kansandemokraatit olivat napit vas-takkain muun muassa vuoden 1948 ns. Leino-la-koissa. Poliittisessa historiassa on käytetty umpiku-jamallia osoittamaan totaaliseen hätätilaan jou-tuneen yhteisön toimintavaihtoehtoja: pakene tai vaikuta. Nälkä ja puute ovat vaikuttaneet poliitti-seen toimintaan, vaikka esimerkiksi Suomen suu-rina nälkävuosina 1867–1868 yhteiskunnalliset protestit jäivät vähäisiksi. Nälkävuosilla oli kui-tenkin paljon suurempi ideologinen vaikutus, kuin mitä protestoimattomuus sinällään antaisi olettaa. Poliittisessa keskustelussa 1860-luvun katastrofia saatettiin pitää kotoisen kapitalismin eräänä juu-rena. Kriisi merkitsi joillekin etuja ja nälkävuosi-na tapahtui myös omaisuuden uusjakoa.11 Vuosina 1892 ja 1902 vilja tuhoutui Pohjois- Suomessa lähes yhtä laajasti kuin nälkävuosi-na 1867–1868. Maatalouden kriisivuosiin liittyi myös yleinen taloudellinen laskukausi. Teolli-suuden ja kaupan heikentyminen ja maatalouden kato merkitsivät yhdessä taloudellista saksivaiku-tusta eli talouden negatiivista kierrettä. Elintar-vikkeiden niukkuus nosti leivän hintaa, eivätkä työttömät kaupunkilaiset pystyneet sitä ostamaan. Koska kaupungeissa oli työttömyyttä, maaseudun irtisanotut palkolliset ja muu työväki ei löytänyt elinmahdollisuuksia kaupungeista.12 Saksivaikutus kärjisti yhteiskunnallista il- 11 Häkkinen 1990, 423–427. 12 Häkkinen 1990, 424, 434–435.


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above