Page 21

Talolla_tavataan

Tukkeja Leppiniemessä odottamassa siirtämistä voimalaitoksen ohi syksyllä 1960. ValokuVa Fortum oy / lEPPiniEmi. 19 mapiiriä 1890-luvun alussa kuin myös vuosina 1902–1903 ja sisällissodan aattona. Ensimmäi-sen maailmansodan loppuvaiheen elintarvikepu-la keskittyi maan eteläosiin. Vuonna 1918 pu-naisen vallan päätukialue oli Etelä-Suomessa, alueella, joka ei ollut katovuosien suurimman hä-dän aluetta. Oulujokilaaksossa, maaseudusta huo-limatta, syksyn 1917 elintarvikepula lisäsi yhteis-kunnallista jännitystä. Muhoksen työväenliikkeen johtohenkilöihin kuulunut Ferdinand Huurre oli elintarvikelautakunnan jäsen, syksystä 1917 lau-takunnan palkattu sihteeri. Ihmisen elämänpiirin yhdyskunnat olivat Suo-


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above