Page 24

Talolla_tavataan

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton retkeläiset Oulun Osuuskunnan Muhoksen myymälän pihalla nautti-massa voileipiä ja kahvia. Pöydän luona paitasillaan tarjoilun isäntä, toimitusjohtaja Otto Karhi. Otto Karhi (1876–1966) toimi vuosina 1907–1914 Suomen Maalaisväestön Liiton kansanedustajana. ValokuVa Vuonna 1935 toimintansa uudelleen aloittanut Muhoksen Sosialidemokraattinen Työväenyhdis-tys sai tammikuun 1936 yleiskokoukseen käsitel-täväksi 116 Oulun läänin eteläisen sosialidemokraat-tisen vaalipiiritoimikunnan tiedustelun merkitä osakkeita perusteilla olevasta Työväen sanoma-lehtiosakeyhtiöstä. Asiasta käytiin vilkas ja sel-ventävä keskustelu, jonka loppupäätelmänä oli tuki perustettavalle yhtiölle. Kokousväen mukaan lehtiyhtiön tuli palvella koko Pohjolan työväen-luokkaa. Merkittävien osakkeiden määräksi yleis-kokous päätti kymmenen kappaletta.30 Helmi-kuussa 1937 johtokunta asettui tukemaan viiden osakkeen merkitsemistä, koska yhdistyksen oma taloudellinen tila oli heikko. Yleiskokous oli an-tanut johtokunnalle oikeuden ratkaista merkittä-vien osakkeiden määrän. Asiamiehiksi valittiin E. Pirnes ja Matti Brunni.31 Sotien jälkeen vas-taavanlaiset osakemerkinnät olivat huomattavas-ti suurempia. VuodElta 1931. lähdE: työVäEn arkisto (ta) 39942. 30 MtyArk. Muhoksen Sos.dem. ty. Yleinen kokous. Ptk. 20.1.1936, 4 §– 5 §. 31 MtyArk. Muhoksen Sos.dem. ty. Johtokunta. Ptk. 5.2.1937, 5 §; Yleiskokous. Ptk. 3.2.1937, 15 § –16 §.


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above