Page 25

Talolla_tavataan

Kansan Tahdon levikkityötä Muhok-sella vuonna 1906. Ilmoittaja on Mu-hoksen Työväenyhdistyksen ensim-mäinen puheenjohtaja. Muhoksen työväenyhdistys merkitsi satoja Kirjateollisuuden osakkeita 1950-luvulla. Pienemmät järjestöt pienempiä määriä. lähdE: mtyark. muhoksEn skP. 117 Oulun Kirjateollisuus Oy:n osakkeisiin sijoit-tamisesta, työväenlehdistön tukemisesta ja järjes-töjen nimeämistä lehtiasiamiehistä tuli Muhok-senkin työväenyhdistysten ja muiden järjestöjen vakiintunut toimintatapa. 1980-luvulla Kansan Tahdolla oli Muhoksella yli 250 tilaaja.32 Vuonna 1939 Muhoksen työväenyhdistys valit-si Sosialidemokraattisen Puolueen Oulun piiriko-kouksiin ja Pohjolan Työn kokousedustajaksi Fer-dinand Huurteen ja varalle Heikki Kokon.33 Vakuutusturvaa työväenjärjestöt ja varallisuu-den mukaan vähitellen myös yksityishenkilöt ha-kivat Kansasta. 32 MtyArk. Kansan Tahdon tilaajalista 1983. 33 MtyArk. Muhoksen Sos.dem. ty. Yleiskokous. Ptk. 2.2.1939, 13 §.


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above