I Alkusanat

Talolla_tavataan

5 I Alkusanat Toisen maailmansodan jälkeen Muhoksen työ-väenliikkeen järjestöverkosto kasvoi laajaksi ja monipuoliseksi. Voimallisinta aikaa elettiin 1940- ja 1950-luvuilla. Kokouksissa, tilaisuuksissa ja juhlissa riitti väkeä. 1960- ja 1970-luvuilla po-litiikka koki muutoksia ja osa järjestöistä hiipui. Poliittisten ja ammatillisten sekä nuorisojär-jestöjen lisäksi Muhoksen työväenliikkeessä on tärkeä sijansa ollut työläisurheilulla. Muhoksen Voitto on ollut oleellinen osa paikkakunnan työ-väenliikettä. Sosialidemokraatit perustivat Pyhä-kosken Pyörteen 1940-luvun lopulla. Viime vuosien suurin ponnistus on ollut Mu-hoksen työväentalon peruskorjaus. Pieni talkoo-porukka teki arvokkaan työn vuosina 2009–2013 pelastamalla keskellä kylää olevan rakennushis-toriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan työväentalon. Näin talon käyttö on turvattu tulevil-lekin sukupolville. Muhoksen työväentalolla voi tavata edelleen! Historiateosta ovat tukeneet Kansan Tah-to, Kulttuurityön Keskuksen Oulun piirijärjes-tö, Mimmin Koneet Kerho, Muhoksen Eläkeläiset ry, Muhoksen kunta, Yrjö Mäkelin Seura, Pohjo-lan yhteisö, Yrjö Sirolan Säätiö, Osuuskunta Tra-deka, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Terva-reitti Oy ja Työväenjärjestöjen tukisäätiö. Lämmin kiitos saamastamme tuesta! Sydämelliset kiitok-set myös kaikille haastatteluille tai valokuvia kir-jaan lainanneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Kiitokset teoksen kirjoittaneelle Jouni Kauhasel-le ja historiatoimikunnan jäsenille hyvästä yhteis-työstä. Toivotan mielenkiintoisia lukuhetkiä! Muhoksella 24.9.2015 Esko Jaukka Historiatoimikunnan puheenjohtaja On kulunut 110 vuotta siitä kun Muhoksen työ-väestö päätti perustaa paikkakunnalle työväen-yhdistyksen. Rikkaan ja monipuolisen historian omaava Muhoksen työväenliike on historiakirjan-sa ansainnut. Kirja on kunnianosoitus kaikille toi-minnassa mukana olleille. Ensimmäisen kerran Muhoksen työväenliik-keen historian kokoaminen yksiin kansiin oli suunnitelmissa Muhoksen Työväenyhdistys ry:n täyttäessä 50 vuotta. Hankkeen puuhamiehiä oli-vat Ferdinand Huurre ja Iivari Heikkinen. Hanke jäi suunnitelmaksi. Kuusikymmentä vuotta myöhemmin pieni ryhmä suunnitteli historian kokoamista kirjaksi 100-vuotisjuhliin. Kolmas yritys johti tulokseen. Tämän kirjan toteuttaminen alkoi konkretisoitua, kun teoksen historiatoimikunta (Esko Jaukka, Kei-jo Jaakola, Ari Kankaanpää ja Tuomo Suikkanen ja kirjoittajaksi valittu Jouni Kauhanen) piti en-simmäisen kokouksensa 22.1.2015. Sen jälkeen Muhoksen Vasemmisto ry ja Muhoksen seudun sosialidemokraattinen yhdistys ry tekivät omalta osaltaan päätökset historian kirjoittamisesta. Muhoksen työväenyhdistyksen perustava ko-kous pidettiin Muhoksen nuorisoseuran talossa Ahjolassa 14. päivänä marraskuuta 1905. Aloit-teen kokoukselle tekivät Matti Ranta ja Fredrik Moisala. Työväenyhdistystä lähdettiin viemään eteen-päin suurella tarmolla, ja luottamus parempaan tulevaisuutteen siivitti työtä. Työväentalolla pi-dettiin poliittisia kokouksia, harjoiteltiin ja esi-tettiin näytelmiä ja pidettiin tansseja. Vilkkaiden vuosien jälkeen tuli takaisku – työväentalo paloi 27.2.1930. Yhteishenki oli vahva ja uuden talon rakentaminen alkoi lähes välittömästi. Kirkonkylän lisäksi työväenjärjestöjä syntyi jo autonomian ajalla myös sivukylille. Varsinainen Muhoksen työväenliikkeen järjestökentän laajen-tuminen tapahtui toisen maailmansodan jälkeen.


Talolla_tavataan
To see the actual publication please follow the link above